romantik

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Romantik (tyska Romantik, av romantisch 'romantisk', av roman), kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Den uppstod redan under franskklassicismens och upplysningstidens glansdagar (jfr förromantik); dess egen storhetstid var 1810–40-talen. Romantiken betonar känslan på bekostnad av förnuftet, den intresserar sig för det främmande och exotiska och för historien, i synnerhet det egna landets; romantiken är den moderna nationalismens grogrund. Ett viktigt inslag var också synen på konstnären som en fritt skapande ande, med dyrkan av geniet som konsekvens.