medeltiden

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Medeltidens litteratur är en epok i litteraturhistorien om sträcker sig över ett skiftande tidsspann, beroende på vilket land som avses. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för turkarna.

Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa.

Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven.