Porthan, Henrik Gabriel

Laddning av bildfilen

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Född: 1739 i Viitasaari (Mellersta Finland),
uppvuxen i Kronoby
Död: 1804 i Åbo

En centralgestalt i 1700-talets finländska lärdomshistoria. Under decennier hade han en dominerande position vid Åbo akademi, där han verkade som bibliotekarie och professor i vältalighet (latin), undervisade i en hel rad ämnen och bedrev mångsidig forskning med fokus på det egna landets och folkets egenart. Han var framför allt en pionjär som historiker och språk- och litteraturforskare och publicerade flera avhandlingar, samtliga på latin. Den litterärt sett viktigaste behandlade finsk folkpoesi. På svenska skrev han förutom föreläsningar och artiklar också dikter. Redaktör för landets första tidning, Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo.
Porthan var en av grundarna av Aurorasällskapet, bildat i Åbo 1770 med uppgift att främja bildningen i landet. År 1771 började sällskapet ge ut Finlands första tidning, Tidningar utgifne af et sällskap i Åbo, där Porthan var redaktör 1771−78 och 1782−85 och själv publicerade bl.a. en lång serie artiklar om Finlands geografi samt dikter.


/Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Revelationi quid debeat philosophia nostra − Avhandling i filosofi (på latin) (1762, Åbo)
De poësi fennica − Om den finska poesin; avhandling i 5 delar om finsk folkdiktning, folktro och det finska språket (på latin) (1766−78, Åbo)
Historia bibliothecae regiae academiae aboënsis − 25 disputationer om Åbo akademis bibliotek och dess historia (på latin) (1771−95, Åbo)
Geographie öfver Sveriges rike (Porthan skrev kapitlen om Finlands geografi, huvudförfattaren hette Eric Tuneld) (1773, utökad upplaga 1785, 1795, Stockholm)
Magistri Pauli Juusten Chronicon episcoporum finlandensium, annotationibus et sylloge monumentorum illustratum − Kommenterad utgåva av biskop Paul Juustens biskopskrönika från 1500-talet; 56 disputationer på latin) (1784−1800, Åbo)
De fama magiae fennis attributae − Avhandling om finnarnas trollkunnighet (på latin) (1789, Åbo)
Ad recensionem bullarii romano- sveogothico − En samling historiska aktstycken; 14 disputationer (på latin) (1796−1801, Åbo)
De praecipuis dialectis linguae fennicae − Avhandling om finska dialekter (på latin) (1801, Åbo)
Sylloge momentorum ad illustrandam historiam fennicam pertinentium − Sammanställning av en samling urkunder rörande Finlands medeltidshistoria; 11 disputationer (på latin)(1802
−04, Åbo)

Utgivet postumt:
Geographie öfver storfurstendömet Finland (utarbetad efter H.G. Porthans samlingar 1795, utg. Eric Tuneld) (1826, Stockholm)
Opera selecta I−V (skrifter i urval 1−5) (1859-73, Finska Litteratursällskapet)
Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius 1−2 (utg. W. Lagus) (1886, Svenska litteratursällskapet)
Utkast til undervisning för informatorer, rörande deras skyldigheter och kloka förhållande (särtryck ur Handlingar rörande finska skolväsendets historia) (1889, Jyväskylä)
Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida 1−2 (utg. Ernst Lagus) (1898, 1912, Svenska litteratursällskapet)
H.G. Porthan och Nath. Gerh. Schulten. Brevväxling 1784−1804 (utg. Eric Holmberg) (1948, Svenska litteratursällskapet Opera omnia I−XIII (samlade verk i 13 delar) (1939−2007, Porthan-sällskapet)

Källor och hänvisningar

Biografiskt lexikon för Finland 1 (Svenska litteratursällskapet, 2008)
Finlands historia 2 (Schildts, 1996)
Finlands svenska litteratur 1 (Bonniers, 1968)
Finlands svenska litteraturhistoria 1−2 (Svenska litteratursällskapet, 1999, 2000)
Frängsmyr, Tore: Svensk idéhistoria 1 (Natur och Kultur, 2000)
Klinge, Matti: Mikä mies Porthan oli? ( Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989)
Koskimies, Rafael: Porthanin aika. Tutkielmia ja kuvauksia (Otava, 1956)
Laitinen, Kai: Finlands litteratur (Söderströms, 1989)
Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven: Den svenska litteraturen 1 (Bonniers, 1999)
Manninen, Juha (red.): Porthanin monet kasvot. Kirjoituksia humanistisen tieteen monitaiturista (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000)
Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)
Klinge, Matti: Professorer. 35 professorer under lika många årtionden vid Kungliga akademien i Åbo, senare kejserliga Alexanders-universitetet, numera Helsingfors universitet (Söderströms, 1989)
Schybergson, M.G.: Henrik Gabriel Porthan − lefnadsteckning, 1−2 (Svenska litteratursällskapet, 1908, 1911)