Tengström, Jacob

Laddning av bildfilen

Biografiska uppgifter

En av sin tids mest inflytelserika finländare, verksam i Åbo inom kyrka, universitet, politik och kultur. Han var bl.a. professor i teologi vid Åbo akademi, biskop i Åbo stift, akademins prokansler, talman för prästeståndet vid Borgå lantdag och rådgivare åt ryske kejsaren. Utnämnd till Finlands första ärkebiskop 1817. Gjorde sig även känd som diktare, historieforskare och tidningsredaktör. Har kallats den finlandssvenska barnlitteraturens fader: på 1790-talet gav han anonymt ut två barnböcker med både pedagogiskt och skönlitterärt innehåll som blev populära och senare översatta till finska. Systerson till Anders Chydenius, farbror till Fredrika Runeberg. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

De expiatione Jesu Christi vicaria (på latin) (1783, Åbo)
Historisk afhandling om svenska sjömagten i äldre tider och i synnerhet under konung Erich XIV (Vitterhetskademiens handlingar) (1783, Stockholm)
Om intet folkslag härtills gjort, är det väl troligt, at någon nation hädanefter gör några lyckeliga framsteg i vitterhetsöfningar, utan att känna de gamla grekers och romares originalskrifter (Vitterhetsakademiens handlingar) (1788, Stockholm)
Minne öfver Johannes Elai Terserus, theol. doct. och biskop i Linköping (1795, Åbo)
Läse-öfning för mina barn (anonymt utgiven) (1795, Åbo)
Dissertationis academicæ vitam et merita Magister Isaaci B. Rothovii, episcopi q. Aboënsis, expositura (på latin) (1796−1813, Åbo)
Tidsfördrif för mina barn (anonymt utgiven) (1799, Åbo)
Försök till lärobok i landthushållningen för finska bonden (1803, Åbo)
Om Ahlmanska sockne-skolarnes tjenligaste inrättning (1804, Åbo)
Berättelse om landtdagen i Borgo, till det högwördige presteståndets ledamöter af Åbo och Borgo stift (bilaga till Åbo domkapitels cirkulärbrev) (1809, Åbo)
Afhandling om presterliga tjenstgörningen och aflöningen i Åbo erke-stift. Del 1−3 (1820
−1822, Åbo)
Oratio funebris in memoriam Magister Henr. Gabr. Porthan (på latin) (1821, Åbo)
Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historie. Del 1−9 (utg.) (1821−1832, Åbo)

Utgivet postumt:
Samling af Åbo domkapitels cirkulärbref 1547−1700 (1836, Åbo)
Lärobok i landthushållningen för finska allmogen (andra utökade upplagan) (1844, Kejserliga Finska Hushållnings-
Sällskapet)
Skaldestycken för barn (1875, Lagus)
Vittra skrifter i urval (utg. M.G. Schybergson, med en levnadsteckning) (1899, Svenska Litteratursällskapet)
Försök till ny redaction af kyrko lag för Finland. En källkritisk utgåva av ärkebiskop Jacob Tengströms kyrkolagsförslag 1825 och 1829 jämte Förslag till ny Prestvalsförordning i Finland (utg. Gustav Björkstrand) (1998, Finska kyrkohistoriska samfundet)