Lagerborg, Rolf

Alternativt namn

Vaurien

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Rolf Lagerborg bodde i Diktarhemmet i Borgå under åren 1945-59.

Mera uppgifter om författarens verk

Humorn hos Horatius : en kommentarie (1895)
Finland i utländsk historisk literatur : bibliografiska meddelanden (Finska Litteratursällskapet, 1897)
Är den fria forskningen, särdeles på det religiösa området, oinskränkt berättigad? : ett föredrag vid Nyländska studentafdelningens i Helsingfors årsfest den 9 april 1897 (1897)
Reform af etiken. 1 (1899)
Moralens väsen (1900)
Gradus ad Parnassum : ett efterspel (1900)
La morale publique : essai d'analyse générale des faits moraux (V. Giard & E. Brière, 1903)
Das Gefühlsproblem (Barth, 1905) [Avhandling]
Studien zum peripherischen Mechanismus des Bewusstseinslebens : das Gefühlsproblem (1905)
Vår äldsta konstdiktning (1906)
En ansökan om docentur (1907)
Viljan och dess skötsel (1907)
Kristendomsundervisning eller världslig moraluppfostran? (Prometheus, 1907)
Kristinuskon opetusta vaiko maallista siveyskasvatusta?
(Prometheus, 1907)
Ungdomen och filosofin (1910)
Den platoniska kärleken (Bonnier, 1915)
Ur Hecatompolis Suionum : ett apropos till våra stadshistorier (1915)
Om psykoanalysen och vad den vill avslöja om konst och konstnärer : två föredrag (Schildt, 1918)
Psykoanalysen i konstfilosofien (1918)
Invita Minerva : studier i ohöljt (Bonnier/Schildt, 1918)
Ur en Värmlandssläkts öden (c. 1475-1875): en serie tidsbilder (Norstedt/Söderström, 1919)
Vetenskapliga vanföreställningar : ett supplement till Rob. Tigerstedts arbete Vetenskaplig kritik : tillika en inledning till fenomenalismen (Söderström, 1920)
Ungdomen och livets mening (Schildt, 1921)
Psykoserologi (1922)
Synpunkter på Sören Kierkegaard. 1 : Pålen i köttet (Almqvist & Wiksell, 1922)
Synpunkter på Sören Kierkegaard. 2 : Självbekymran (1923)
Om maximen "Jag vill jag kan" (1923)
Om konst och konstnärer (Schildt, 1924)
Fallet Swedenborg i belysning av nyare undersökningar (Söderström, 1924)
Die Kunst als Rauschmittel (1924)
Kan tron göra helbrägda? : en skrift om självbehärskning enligt Coué (Söderström, 1924)
Kärleksruset: en bok om förälskelse och begärelse (Geber/Schildt, 1925)
Die platonische Liebe (Meiner, 1926)
Se glad ut!: till självsuggestionens teori och praktik (Natur och kultur/Söderström, 1927)
Xantippa och annat om man och hustru (Natur och kultur/Söderström, 1928)
Vad vi kunna veta om själen: från spiritismen till behaviorismen (Natur och kultur/Söderström, 1928)
Sielutieteen uudistus (WSOY, 1929)
En gammal filosof och eviga samvetsfrågor (1930)
Den hemlighetsfulla ön (1930)
Lättjan och leken (1930)
Normanden Helsing och heliga Gudsmoder (1930)
Om det medvetna, det psykiska, det intentionella : en begreppskritik ur behavioristisk synpunkt (1930)
Fransk livssyn: minnen och intryck (Söderström, 1931)
Huru barnet kommer till tro : föredrag vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 24 februari 1931
Fänrik Ståls Sägners Finland : ett inlägg till Henrik Schücks Runebergsframställning (1931)
Söderblomminnen (1931)
Om sanningen i religionen och fromhetslivet: en uppgörelse (Natur och kultur/Söderström, 1934)
Un écrit apocryphe de Fontenelle (1935)
Moral i vardande (Natur och kultur/Söderström, 1937)
Arvet som förpliktar : friherre Carl Axel von Kothen (1863-1937) : en närbild (Söderström, 1938)
Om psykisk hälsa i krigstider (Nordiska Bokhandeln, 1941)
I egna ögon - och andras: en bok om att känna sig själv (Natur och kultur/Söderström, 1942)
Reaktionspsykologi : en tillrättaläggning (Söderström, 1943)
Ord och inga visor, andras och egna: från ett folkvälde på villovägar (Natur och kultur/Söderström, 1945)
Minne av Åbo akademikanslern, friherre Carl Hermelin : föredrag hållet i Finska vetenskapssocieteten den 15 november 1948 (Societas scientiarum Fennica, 1949)
"Dess trohet trotsar döden": till Sveriges historia i Finland inför rikets sönderfall (Fahlcrantz & Gumælius, 1950)
Om Edvard Westermarck och verken från hans verkstad under hans tolv sista år 1927-39 (Svenska litteratursällskapet i Finland, 1951)
Friherre Casimir von Kothen (1807-80) enligt aktstycken och brev (Finska vetenskaps-societen, 1953)
Sanningen om Casimir von Kothen (1807-80) enligt aktstycken och brev (Söderström, 1953)
Marika Stiernstedt och Finland: en hyllningsgärd till hennes minne (Söderström, 1954)
Jakob Billström (1880-1953): vivre pour autrui = personliga minnen (1957)
Farväl till en Värmlandssläkts öden (Söderström, 1959)